fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Gent Running Team vzw
Alfons Biebuycklaan 21
9050 Gentbrugge
info@gentrunningteam.be
www.gentrunningteam.be
OND. NR: 0678.362.966 / BTW BE 0678.362.966

TERMEN

Volgende termen worden ter duiding vermeld:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de organisatie

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of organisatie in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de organisatie ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Organisatie: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in deze Gent Running Team vzw

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de organisatie georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en organisatie gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 1. Voorwerp

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de organisatie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen organisatie en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Beide partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien de organisatie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Organisatie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Door de voorwaarden te aanvaarden in het formulier en/of de betaling van aankoop erkent de consument kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

Artikel 2. AANBIEDINGEN en overeenkomsten

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De organisatie is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de organisatie gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de organisatie niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Organisatie kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de organisatie de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de organisatie zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Artikel 3. Verantwoordelijkheden van de Consument

De Consument is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisatie niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

De Consument aanvaardt dat Organisatie ten allen tijde gerechtigd is om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de Consument, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

De Consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Organisatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Organisatie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Organisatie zijn verstrekt, heeft Organisatie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Consument in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Consument de gegevens aan Organisatie ter beschikking heeft gesteld. Organisatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Organisatie is uitgegaan van door de Consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 4. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Organisatie is enkel belast met een inspanningsverbintenis. Organisatie is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Organisatie blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De Consument vrijwaart Organisatie voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Organisatie geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het al of niet correct, geheel of gedeeltelijk gebruiken van de door Organisatie verschafte adviezen.

Artikel 5.  overeenkomst en ontbinding

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van vermelde voorwaarden, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de organisatie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

De organisatie stuurt daarvoor een email naar de consument. Zonder tegenbericht wordt geacht de email ontvangen te zijn door de consument.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de organisatie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De organisatie kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de organisatie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6.  HERROEPING

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de organisatie bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De consument kan gebruik maken van het herroepingsformulier op:

https://www.gentrunningteam.be/wp-content/uploads/2017/12/GRT_Herroepingsformulier.pdf

Artikel 7.  Betaling

Betaling dient steeds te geschieden binnen 15 dagen na datum van overeenkomst, op een door Organisatie aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Organisatie aangegeven.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de organisatie niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8. Overige bepalingen

Zowel Organisatie als de Consument aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

De consument erkent de gedragscode van Gent Running Team vzw gelezen en goedgekeurd te hebben alvorens lid te worden van de organisatie.

https://www.gentrunningteam.be/gedragscode/

Meer specifiek de regeling in het kader van de verplichte verzekering.

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

De meest recente versie van deze voorwaarden is terug te vinden op http://gentrunningteam.be/algemene-voorwaarden/ of op eenvoudig verzoek per e-mail te verkrijgen.

De huidige versie van deze voorwaarden is v1.0.20171216

facebook
twitter
instagramm